نمایش محتوا نمایش محتوا

برنامه هفتگی پروازهای فرودگاه سنندج از تاریخ 98/01/12تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل اعلام می گردد.

روز

شرکت هواپیمایی

شماره پرواز

نوع هواپیما

مسیر

ساعت پرواز

ورود

خروج

شنبه

آسمان

839/838

F100

تهران-سنندج-تهران

11:00

11:55

یکشنبه

عدم برنامه پروازی

دوشنبه

آسمان

839/838

F100

تهران-سنندج-تهران

11:00

12:00

قشم ایر

1292/1293

F100

تهران-سنندج-تهران

11:20

12:25

سه شنبه

آسمان

839/838

F100

تهران- سنندج-تهران

11:30

12:10

چهارشنبه

قشم ایر

1292/1293

F100

تهران-سنندج-تهران

09:30

10:25

آسمان 839/838 F100 تهران-سنندج-تهران 15:30

16:25

پنج شنبه

قشم ایر

1292/1293

RJ1H تهران-سنندج-تهران 8:20 9:25

جمعه

قشم ایر

1292/1293

RJ1H

تهران-سنندج-تهران

12:45

14:30