نمایش محتوا نمایش محتوا

برنامه هفتگی پروازهای فرودگاه سنندج از تاریخ97/06/03تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل اعلام می گردد.

روز

شرکت هواپیمایی

شماره پرواز

نوع هواپیما

مسیر

ساعت پرواز

ورود

خروج

شنبه

آسمان

839/838

F100

تهران-سنندج-تهران

11:00

11:40

قشم ایر

1292/1293

F100

تهران-سنندج-تهران

13:00

13:40

یکشنبه

قشم ایر

1292/1293

RJ1H

تهران-سنندج-تهران

10:00

10:40

ایران ایر

218/219

F100

تهران-سنندج-تهران

11:45

12:20

دوشنبه

آسمان

839/838

F100

تهران-سنندج-تهران

11:15

11:55

قشم ایر

1292/1293

F100

تهران-سنندج-تهران

12:50

13:40

سه شنبه

آسمان

839/838

F100

تهران- سنندج-تهران

10:20

10:55

چهارشنبه

آسمان

839/838

F100

تهران-سنندج-تهران

11:00

11:40

ایران ایر

218/219

F100

تهران-سنندج-تهران

11:25

12:10

پنج شنبه

قشم ایر

1292/1293

F100

تهران-سنندج-تهران

11:30

12:15

جمعه

قشم ایر

1292/1293

RJ1H

تهران-سنندج-تهران

09:20

09:55

به اطلاع می رساند طبق اعلام قبلی شرکت های هواپیمایی تغییرات برنامه پروازی تا تاریخ 97/07/25به شرح جدول ذیل می باشد.

تاریخ

شماره پرواز

شرکت هواپیمایی

مسیر پرواز

ساعت پرواز

97/06/29

1293/1292

قشم ایر

تهران-سنندج-تهران

ورود

خروج

97/07/01

باطل

باطل

97/07/06

97/07/07

97/07/08

97/07/13

97/07/14

97/07/15

97/07/20

97/07/21

97/07/15

219/218

ایران ایر

تهران-سنندج-تهران

باطل

باطل

97/07/18

97/07/22

97/07/25