نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

مديران (فرودگاه سنندج)

 

نام و نام خانوادگی                                                 پست سازمانی                               شماره تماس                          پست الکترونیک

آقای مهندس محسن سیف زاده      مدیر فرودگاه سنندج                 33774060               seifzadeh@airport.ir

آقای مهندس ارشاد حاتمی            معاون فرودگاه سنندج              33774061                 e.hatami@airport.ir  

آقای مهندس علی اکبر کمالان        رئیس اداره عملیات هوانوردی   33774062                 kamalan@airport.ir  

آقای رحمان ندری دانایی                رئیس اداره امور اجرایی           33785943                   danaei@airport.ir