نمایش محتوا نمایش محتوا

نرخ کرایه حمل و نقل مسافرین بین شهری

ردیف

مبدا

مقصد

مبلغ کرایه

1

سنندج

تهران

8،600،000ریال

2

سنندج

مریوان

5،000،000 ریال

3

سنندج

مرز باشماق

5،500،000 ریال

4

سنندج

سقز

5،500،000 ریال

5

سنندج

بانه

7،000،000 ریال

6

سنندج

کرمانشاه

5،000،000 ریال