نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

مسيرهاي پروازي (فرودگاه سنندج)
 پروازهای این فرودگاه در مسیر تهران _ سنندج _ تهران در حال انجام است.