نمایش محتوا نمایش محتوا

نام و نام خانوادگی                                   پست سازمانی                     شماره تماس              پست الکترونیک

 

آقای دکتر امیرعباس نظری زاده   مدیر فرودگاه سنندج              33774060         a.nazarizadeh@airport.ir

شرح وظایف مدیر:

1-  نظارت بر کلیه عملیات پروازی هدایت هواپیما در محدوده عملیاتی فرودگاه بمنظور تامین بی خطری پرواز با هماهنگی واحدهای ذیربط .

2-نظارت بر ترتیب و تسریع در نشست و برخاست هواپیماهابمنظور جلوگیری از برخورد با یکدیگر در فضای تحت کنترل فرودگاه طبق مقررات مصوب .

3-نظارت بر اطفاء حریق و نجات هواپیما ، سرنشینان ، اماکن ، تاسیسات فرودگاه به هنگام وقوع سوانح و حوادث غیر مترقبه

4.بررسی و کنترل مداوم عملیات جهت حفظ استانداردهای هوانوردی و فرودگاهی در محدوه داخلی و اطراف فرودگاه .

5.نظارت بر کلیه خدمات پروازی جهت فراهم نمودن تسهیلات لازم برای مسافرین و مراجعین و متقاضیان مختلف .

6.نظارت براداره امور پایانه مسافربری اماکن و آشیانه ها بر اساس دستور العملهای صادره و ایجاد هماهنگی بین واحدها و نمایندگیهای وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی و غیر دولتی مستقر در فرودگاه در چهارچوب دستور العملهای صادره از سوی سازمان هواپیمائی کشوری و تشکیل کمیته تسهیلات و استاندارد و ارزیابی امور فرودگاهی فرودگاه .

7.نظارت بر هماهنگی پرواز های شرکتهای حمل و نقل هوائی بمنظور جلوگیری از تراکم و ارائه خدمات بهینه فرودگاهی .

8.نظارت بر نحوه اجرای عملیات پروازی متناسب با امکانات فنی و عملیاتی فرودگاه بر اساس برنامه ریزی و دستور العملهای صادره .

9.نظارت بر نگهداری دستگاهها و سیستم های ارتباطی ، امنیتی ، سیستمهای اعلام پرواز ، ضبط صوتها ، وسائل پخش هوا ، سیستمهای کمک تجهیزات الکترونیکی فرودگاه با هماهنگی واحدهای ذیر بط .

10.نظارت بر انجام امور مخابراتی بامرکز و سایر فرودگاهها بمنظور مبادله اطلاعات هوانوردی ، گزارشات جوی و موقعیت پروازی هواپیما بر اساس ضوابط و دستور العملهای صادره .

11.انجام امور مربوط به تشریفات ، استقبال و بدرقه از مقامات و شخصیتهای داخلی و خارجی و ارائه تسهیلات و خدمات لازم با همکاری سایر واحدها .

12.نظارت بر تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه جاری و عمرانی مورد نیاز فرودگاه.

13.اداره نگهداری و بهره برداری از فرودگاه با اصول بازرگانی به منظور انجام خدمات بهینه بار و مسافر داخلی و بین المللی .

14.شناسایی منابع درآمد زای فرودگاه به منظور ارائه پیشنهادات روشهای مناسب جذب سرمایه های بخش غیر دولتی .

15. نظارت بر حسن اجرای عملیات احداث ، توسعه و تجهیز اماکن اقتصادی و تجاری فرودگاه، نظیرفروشگاههای آزاد ، پارکینگها ، رستورانها، آشیانه ها و سایر مستحدثات فرودگاهی .

16.نظارت بر نگهداری شبکه های آب وفاضلاب ، برق و سوخت و روشنایی باندها ، تاسیسات و ماشین آلات فرودگاهی ، ایستگاههای کمک ناوبری و ارتباطی ، خط کشی سطوح پروازی و برف روبی باندها و تاکسی وی ها و پارکینگ فرودگاه و سایر خدمات مربوط در فرودگاه .

17.پشتیبانی و نظارت بر امور انتظامی ، امنیتی ، حراستی فرودگاه در چهار چوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و دستور العملهای صادره از سوی سازمان هواپیمائی کشوری و تشکیل کمیته امنیتی و حفاظتی هواپیمائی فرودگاه .

18.واگذاری ، اجاره و استجاره تاسیسات ، اماکن و املاک فردگاه به اشخاص حقیقی وحقوقی با هماهنگی واحدهای ستادی ذیربط بر اساس دستور العملهای صادره .

19.نظارت بر انجام پروژ ه های عمرانی اعم از توسعه و تجهیز ترمینالها و عوامل میادین پروازی و محوطه های فرودگاه بر اساس دستور العملهای صادره پس از کسب مجوزهای لازم از شرکت .

20.بررسی و ارائه طرح اجرائی نحوه اقتصادی نمودن فعالیتهای فرودگاه و برنامه ریزی جهت استفاده مطلوب از اموال منقول و غیر منقول بر اساس دستورالعملهای صادره از شرکت.

21.هماهنگی و همکاری با ستاد شرکت فرودگاههای کشور جهت مشارکت با بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی    واجد صلاحیت در ایجاد و نگهداری موسسات خدماتی و آموزشی در فرودگاه

22.نظارت و همکاری در تهیه بانک اطلاعاتی، بولتن ها و گزارشات آماری از درآمدها و سایر فعالیتهای فرودگاه و ارائه آنها به مبادی ذیربط و دفتر بازاریابی و سرمایه گذاری طبق دستورالعملهای صادره.

24.نظارت بر پیش بینی و تامین کلیه نیازهای اداری، فنی، عملیاتی فرودگاه و ایستگاههای کمک ناوبری و ارتباطی تابعه بر اساس دستورالعملهای مربوطه.

آقای مهندس علی اکبر کمالان        معاونت فرودگاه                        33774062                 kamalan@airport.ir  

شرح وظایف معاون:

 1. همکاری و معاضدت با مدیر فرودگاه دراداره ، نگهداری ، بهره برداری از فرودگاه با اصول بازرگانی با توجه به ارائه خدمات بهینه بار و مسافر در پروازهای داخلی و بین المللی .
 2. همکاری و نظارت بر انجام پروژ ه های عمرانی فرودگاه بر اساس ضوابط و دستورالعملهای موجود .
 3. همکاری ونظارت بر راهبری و نگهداری شبکه های آب و فاضلاب ، برق و سوخت ، روشنایی باندها ، تاسیسات و ماشین آلات فرودگاهی و تهیه گزارش جهت مدیر فرودگاه .
 4. پشتیبانی و نظارت اجرایی بر امور انتظامی ، امنیتی ، حراستی فرودگاه در چهار چوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و دستور العملهای صادره از سوی سازمان هواپیمایی کشوری .
 5. همکاری و معاضدت با مدیر فرودگاه در تهیه و تنظیم بودجه جاری و عمرانی به منظور انجام بهینه کلیه امور نیروی انسانی فرودگاه و همچنین تامین نیازمندیهای به موقع بخش خدمات فرودگاهی و هوانوردی فرودگاه .
 6. همکاری ونظارت بر هماهنگی پروازهای شرکتهای حمل و نقل هوائی به منظور جلوگیری از تراکم و تداخل برنامه های پروازی و ارائه خدمات فرودگاهی مناسب جهت مسافرین .
 7. همکاری و معاضدت با مدیر فرودگاه در اداره امور پایانه ها ، اماکن و آشیانه ها بر اساس دستور العملهای صادره و ایجاد هماهنگی بین ارگانها و سازمانها و موسسات دولتی مستقر در فرودگاه و تشکیل کمیته تسهیلات و استاندارد امور فرودگاهی در چهار چوب ضوابط
 8. همکاری و معاضدت با مدیر فرودگاه در انجام امور مربوط به تشریفات وبدرقه از مقامات و شخصیتهای داخلی و خارجی
 9. همکاری و مساعدت در کنترل فضای فرودگاه به منظور ارائه خدمات بهینه هوانوردی و فرودگاهی به مسافرین به جهت تامین سلامت پرواز هواپیماها با هماهنگی واحد های ذیربط .
 10. نظارت بر نشست و برخاست هواپیماها و نصب و راهبری دستگاهها و سیستمهای ارتباطی و کمک ناوبری و برقراری ارتباط مخابراتی با کلیه فرودگاهها و همچنین به روز رساندن امکانات و نیازهای پرسنلی واحد ایمنی زمینی به منظور ارائه خدمات بهینه به مسافرین و هواپیما به هنگام سوانح .
 11. نظارت بر انجام وظایف کلیه کارکنان فرودگاهها و ایستگاههای تابعه به منظور بررسی نارسائیهاو کمبودهای موجود و ارائه گزارش به مدیر فرودگاه .