نمایش محتوا نمایش محتوا

نام و نام خانوادگی                        پست سازمانی                               شماره تماس                       پست الکترونیک

 

آقای دکتر امیرعباس نظری زاده      مدیر فرودگاه سنندج                 33774060         a.nazarizadeh@airport.ir

  

آقای مهندس علی اکبر کمالان        رئیس اداره عملیات هوانوردی   33774062                 kamalan@airport.ir  

آقای رحمان ندری دانایی                رئیس اداره امور اجرایی           33785943                   danaei@airport.ir