خبر خبر

فرودگاه سنندج جز دستگاه هاي برتر اجرايي استان در بحث صرفه جويي حامل هاي انرژي شناخته شد
به گزارش روابط عمومي فرودگاه سنندج نسبت با سال گذشته توانست مصرف حامل هاي انژي خود را در حدود 15 درصد کاهش دهد به همين دليل به عنوان دستگاه اجرايي موفق در اين زمينه مورد تقدير قرار گرفت.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد