خبر خبر

سند تک برگ سه هکتار از اراضي فرودگاه سقز صادر شد.
به گزارش وابط عمومي فرودگاه سنندج سند تک برگ مالکيت سه هکتار از عرصه فرودگاه سقز با پيگيري واحد حقوقي و مديريت ساماندهي عرصه و املاک فرودگاهي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران اخذ شد.

سیف زاده مدیر فرودگاه های استان کردستان در این باره گفت :در اجرای قوانین و مقررات مرتبط با مستند سازی املاک دولتی و تصمیم سیصد سی و هفتمین جلسه کمیسیون مستند سازی و تغییر بهره بردار اموال غیر منقول ،با تلاش و پیگیری مستمر تعداد یک فقره سند تک برگ مالکیت سه هکتار از اراضی فرودگاه سقز محقق شد.

این اسناد ثبتی نخستین سند های مالکیت فرودگاه سقز هستند که در راستای مستند سازی املاک تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به عمل آمده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد