خبر خبر

وارسي پروازي سامانه هاي کمک ناوبري فرودگاه سنندج با موفقيت انجام شد
عمليات (FLIGHT CHECK)فلايت چک دستگاه هاي کمک ناوبري فرودگاه سنندج روز دوشنبه سوم تيرماه با موفقيت انجام شد.

به گزارش روابطعمومی فرودگاه سنندج ، وارسی دستگاه های ناوبری فرودگاه سنندج  توسط هواپیمای فلایت چک شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران طی دو مرحله عملیات پروازی با همکاری متخصصان مرکز وارسي پروازي و کارشناسان الکترونیک هواپیمایی فرودگاه سنندج انجام شد.

در این عملیات کلیه پارامتر های دستگاه های VOR/DME وILS\DMEمورد تست قرار گرفت تغییرات لازم بر روی دستگاه ها انجام ودر نهایت صحت پخش آن ها نرمال اعلام شد.

.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد