شناسه خدمات شناسه خدمات

عنوان

شرح

خدمت                          

شناسنامه خدمت

گردش کار و زمانبندی ارائه

خدمت            

قوانین و مقررات خدمت

هزینه ارائه خدمت

فرم های مورد نیاز

مدارک و مستندات مورد نیاز

رویه ارائه شکایت و پیگیری

لینک سامانه درخواست خدمت

پیگیری کد رهگیری

مسئول ذيربط

نظرسنجي

ارائه خدمات ترافيك هوايي

مديريت

ترافيك

هوايي

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

سامانه ارائه طرح پرواز

ندارد

مدیر:امیرعباس نظری زاده

شماره تماس:

087-33774060

دانلود

ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر

ارائه

زير ساخت هاي فيزيكي

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

ندارد

ندارد

مدیر:امیرعباس نظری زاده

شماره تماس:

087-33774060

دانلود

ارائه محل استقرار وزيرساختهاي فرودگاهي

ارائه محل استقرار سایر ارگانها

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

ندارد

ندارد

مدیر:امیرعباس نظری زاده

087-33774060

دانلود

صدور مجوز تردد دسترسي

صدور مجوزهای تردد

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

ندارد

ندارد

مدیر:امیرعباس نظری زاده

شماره تماس:

087-33774060

دانلود

اعلان پرواز

اطلاع رساني مشخصات پروازها

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

سامانه اعلان پرواز

ندارد

مدیر:امیرعباس نظری زاده

شماره تماس:

087-33774060

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               وضعيت پرواز

 

فرآیندها

 

انتقادات و پیشنهادات

 

اطلاعات مورد نیاز مسافران